Stel je vraag
0

Biologie simulatietest vraag 2

asked 2017-07-01 15:01:06 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik begrijp dat de man zelf geen Down-syndroom heeft, maar ik begrijp niet waarom zijn kinderen 100 kans hebben om aan mongolisme te lijden. Wij hadden namelijk bij disjunctie van de man bij meiose 2 toch gezien dat hij ofwel zijn beide chromosomen doorgeeft, waardoor zijn kinderen trisomie 21 hebben, ofwel geen, waardoor zijn kinderen monosomie 21 hebben. Dus eigenlijk is er toch slechts 50 procent kans. Of geldt deze disjuctie enkel bij het doorgeven van de geslachtschromosomen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 15:28:08 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Monosomie 21 is lethaal, dus deze sterven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah zo ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:46:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:01:06 -0500

Aantal keer gelezen: 83 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17