Stel je vraag
0

augustus 2016 biologie vraag 4

asked 2017-07-01 15:05:49 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-01 15:35:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp hier niet wat het verschil is tussen baby 5 en 6.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-01 15:32:38 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Dat 5 niet ziek is, dus een dominante X heeft... terwijl dochter 6 xx draagt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

maar dat kan toch voorkomen bij beide koppels.

Emilie.Peperstraete ( 2017-07-01 15:53:22 -0500 )edit

Jup, maar koppel 1 moet een gezonde dochter hebben, want die krijgt de gezonde X van de vader

Martine@REBUS ( 2017-07-01 16:11:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:05:49 -0500

Aantal keer gelezen: 172 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17