Stel je vraag
0

Biologie bundel historische examenvragen 4-2

asked 2017-07-01 15:06:01 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Mag je er bij deze oefening van uitgaan dat de tweede tekening meiose 1 is omdat de chromosomenparen boven elkaar liggen? En moet je er dan ook van uitgaan dat de eerste tekening en de tweede tekening ofwel meiose 2 of mitose zijn omdat de chromosomenparen niet boven elkaar liggen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 15:25:45 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Zo kan je het zeker bezien... ik kijk altijd of ik hele x- en zie of enkel benen. XX of | |

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah ja ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:43:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:06:01 -0500

Aantal keer gelezen: 55 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17