Stel je vraag
0

Biologie bundel extra oefeningen 6-4

asked 2017-07-01 15:12:00 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik kom bij deze oefening steeds antwoord A uit in plaats van antwoord C. Je hebt toch 2 ouders nodig met genotype RrGg en RrGg (dus rond glad en rond glad) om aan de F2 generatie te komen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-01 15:23:12 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Dat klopt... maar wat je nu geeft is de F1 en niet de gevraagde P generatie, dus 1 generatie hoger zoeken :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 02:58:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:12:00 -0500

Aantal keer gelezen: 56 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17