Stel je vraag
1

Hoeveel reële nulpunten heeft deze veelterm?

asked 2014-03-19 09:18:39 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:51:27 -0500

yannick gravatar image

We beschouwen de volgende veelterm: $$x^4 -x^3 -3x^2 -7x -6$$
Deze veelterm is deelbaar door $x^2+x +2$. Hoeveel reële nulpunten heeft deze veelterm?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 12:59:20 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:51:35 -0500

yannick gravatar image

Euclidische deling maken; dan quotiënt gelijkstellen aan 0 en dan heb je de eventuele reële nulpunten x2+x+2 zelf heeft geen reêle nulpunten (discriminant is negatief)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:18:39 -0500

Aantal keer gelezen: 1,485 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15