Stel je vraag
0

augustus 2016 wiskunde vraag 10

asked 2017-07-01 15:15:47 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-01 15:34:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

ik kan de opgave niet zo goed interpreteren. Ik begrijp dat, omdat deze raaklijnen door de oorsprong gaan, ze een vergelijking van de vorm y=mx hebben, en dan probeer ik zo m gelijk te stellen met de afgeleide van f(x) in punt A. Dit doe ik hetzelfde voor punt B maar dan zit ik vast.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 13:43:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is analoog. Kan je het hiermee vinden? C:\fakepath\voorbeeld.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 15:26:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat begin is goed. Maar dan kan je de rico m = f'(a) ook nog gelijk stellen aan (f(a)-0) / (a-0)

Hieruit vind je dan voor de raaklijn: f'(a)*a=f(a)

Je kan nu de afgeleide functie bepalen en de lijn hierboven invullen.

Voor b kan dit analoog.

Uit deze vergelijking kan je e^(-x) schrappen en er blijft een kwadratische vgl over met 2 oplossingen, een negatieve en een positieve.

Besef dan dat je vanuit (0,0) alleen 2 raaklijnen kan trekken als je er één naar links (neg gedeelt) en één naar rechts trekt.

Dus neem je een positieve en een negatieve oplossing tesamen en je bekomt a+b

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heeft iemand de uitwerking? Ik vind het niet

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-28 13:02:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:15:47 -0500

Aantal keer gelezen: 520 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19