Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 1

asked 2017-07-01 15:38:36 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2019-06-26 07:07:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik dacht dat het juiste antwoord B zou zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 05:35:19 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

Waarom kunnen we uit de gegevens niet bepalen bepalen hoeveel neutronen er zijn? Moeten we hier rekening houden met isotopen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Correct - daaroor moet de relatieve atoommassa zijn gegeven. OK?

Koen@REBUS ( 2019-06-26 05:52:57 -0500 )edit
0

answered 2017-07-01 15:55:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Waarom dacht je dat het antwoord B zou moeten zijn?

Kan je vanuit het gegeven bepalen over welk atoom het gaat?

Wat zou de aggregatietoestand van dit element zijn en waarom?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp niet goed hoe je uit het aantal elektronen kan weten welke aggregatietoestand het element heeft.

Emilie.Peperstraete ( 2017-07-02 03:48:38 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 01:07:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Deze gegevens betreffen een element met in de K-schil 2s-elektronen, in de L-schil 8 elektronen (2s-elektronen en 6 p-elektronen) en in de L-schil 8 elektronen (waarvan 2s-elektronen en 6 p-elektronen). Welke informatie haal je hieruit betreffende het element? En hoe gebruik je deze kennis om uit de vier uitspraken de uitspraak te vinden welke niet correct is. Je zal er drie vinden die wel correct zijn. Succes!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:38:36 -0500

Aantal keer gelezen: 212 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19