Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 2

asked 2017-07-01 15:39:33 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-02 09:26:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik kom hier antwoord B uit, waarom klopt dit niet?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 03:51:24 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

Ik heb dus 7,45g gedeeld door 149g/mol, en kwam zo 0,05 mol uit. Hier zit ik dan vast.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Probeer het eens met de massa van de H's en de MM van het molecule

Johan@REBUS ( 2017-07-02 04:10:51 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 01:28:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De molecuulformule van ammoniumfosfaat geeft je hoeveel N-atomen, H-atomen, P-atomen en O-atomen deze molecule bevat. Van een mol van een stof kan je de molaire massa bepalen. Van een atoom geeft het PSE de atoommassa. Ja kan dan voor elk van de atomen in de stof het aandeel hiervan per mol vinden. En dan uitwerken voor de 7,45g stof.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-01 15:52:58 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Omdat het juiste antwoord 0,6 mol is en niet 0,45 mol zoals jij blijkbaar hebt gevonden.

Als je je oplossing post op het forum dan kunnen we samen op zoek waar je methodiek moet worden bijgestuurd of waar je een rekenfout hebt gemaakt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat is de molecuulformule van ammoniumfosfaat? Hoeveel mol ammoniumfosfaat zit er in 7,45 gram? Hoeveel mol H hebben we dan?

Koen@REBUS ( 2017-07-01 16:00:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-01 15:39:33 -0500

Aantal keer gelezen: 341 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17