Stel je vraag
0

Fysica_Elektrostatica veldlijnen

asked 2015-06-05 11:23:41 -0500

Asma Benkheil gravatar image

Twee denkbeeldige bolvormige oppervlakken met stralen R en 2R omgeven een positieve puntlading Q die in het centrum van de concentrische bollen staat. Wanneer we het aantal veldlijnen N1 dat doorheen de bol met straal R gaan, vergelijken met het aantal veldlijnen N2 dat doorheen de bol met straal 2R gaan, dan is:

A. N2 = N1/4 B. N2 = N1/2 C. N2 = N1 D. N2 = 2 N1 E. N2 = 4 N1

Het is toch zo dat hoe hoger E, hoe hoger het aantal veldlijnen. Ik dacht dat A het juiste antwoord was aangezien de straal het dubbel is. Wat blijkt is dat het aantal veldlijnen N2 = N1, ik begrijp dit niet.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2015-06-06 03:06:20 -0500

Jef@REBUS gravatar image

De wet van Gauss zegt: de elektrische flux = de omsloten lading/elektrisch permeativiteit (https://wiki.wina.be/images/examens/C... 24.2) Vermits de omsloten lading dezelfde is, moet de flux ook gelijk zijn.

De flux = E . A, met E grootte van het elektrische veld en A de grootte van het oppervlak (scalair vermenigvuldigd)

flux1 = flux2 E1.A1 = E2.A2 E1. 4/3PiR^3 = E2. 4/3Pi(2R)^3 E1 = E2*8

Het elektrische veld E2 is dus 8 maal kleiner dan E1. De dichtheid van de elektrische veldlijnen geeft de sterkte of grootte van het elektrische veld weer. Dus het aantal veldlijnen is de dichtheid van het veld vermenigvuldigd met de oppervlakte. Dus N1 ~ E1A1 en N2~E2A2. E1 is 8 maal sterker dan E2 maar A1 is 8 maal kleiner A2. ==> N1 = N2

C:\fakepath\elektrische veld.png
Je ziet op deze figuur (veldlijnen in het rood) dat elke veldlijn elk oppervlak (dit met R1 en R2) snijd het aantal is dus gelijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-06-05 11:23:41 -0500

Aantal keer gelezen: 189 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '15