Stel je vraag
0

biologie historische bundel vraag 35 erfelijke info in de cel

asked 2017-07-02 03:17:46 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

bij vraag 35 moeten we het essentieel aminozuur vinden, maar ik vind er meerdere? Ik begin bij het eerste AUG codon, de 6de base en vanaf dan lees ik gewoon in de 5-3 richting de bases af (niet complementair) en dan kom k eerst alanine tegen en dan threonine en dan tryptofaan en dan heb ik al 2 essentiele aminozuren in plaats van 1. wat doe ik verkeerd ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 03:42:08 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je doet niets verkeerd... thr staat gewoon niet tussen de antwoord mogelijkheden en trypt wel

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

alanine staat er toch wel tussen

Emma.Vermeersch ( 2017-07-02 03:45:55 -0500 )edit
1

Maar deze is niet essentieel (staat niet in het lijstje in het begin van de vraag).

Martine@REBUS ( 2017-07-02 03:50:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 03:17:46 -0500

Aantal keer gelezen: 48 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17