Stel je vraag
0

juli 2015 fysica vraag 11

asked 2017-07-02 03:42:59 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-02 14:09:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb eerst mijn schakeling getekend zodat ik zag dat de eerste in serie stond met de twee daarna die in parallel staan. Dan probeer ik om de spanning te bepalen die door de eerste weerstand gaat, en dan zo te bereken welke door de tweede en de derde gaan. Maar hier loop ik steeds vast.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 10:26:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De eerste staat in serie met de tweede. Door de derde weerstand loopt geen stroom (open kring) en die moet je dus niet meerekenen.

De potentiaal verdeelt zich over de twee werkende weerstanden en is dus U/2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 03:42:59 -0500

Aantal keer gelezen: 389 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17