Stel je vraag
0

biologie vraag 6 biotechnologie

asked 2017-07-02 03:45:27 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

Vraag 6 in de historische bundel van biotechnologie over het gebruik van restrictie enzymen snap ik ook niet, het gaat hier om een twee eiige tweeling dus ze zijn toch genetisch verschillend , dus ik dacht dat als je ze met dezelfde restrictie enzymen behandelde je misschien wel waar ze knippen dezelfde fragmenten krijgt, maar ze knippen toch anders ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 05:52:37 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Bij een twee-eiige tweeling weet je niet of je dezelfde of verschillende lengte krijgt met dezelfde restrictie-enzymen, aangezien er gelijkaardig DNA aanwezig zal zijn, maar ook verschillend. Dus a en b kunnen niet, omdat er staat steeds even lang (kan je niet met zekerheid zeggen) of nooit even lang (kan je ook niet met zekerheid zeggen).

DUS je moet bij c of d zitten.

Bij c zeggen ze steeds even lang als je verschillende restrictie-enzymen gebruik. Dit zou kunnen, maar je kan dat niet met zekerheid zeggen, dus valt weg.

Zo blijft D over

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 03:45:27 -0500

Aantal keer gelezen: 92 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17