Stel je vraag
0

biologie moeilijke bundel eukaryotevcel

asked 2017-07-02 03:53:09 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

vraag 19 in de moeilijkere bundel hoofdstuk eukaryote cel vraag 19 snap ik niet waarom er een nacl oplossing in de cel komt , wordt het cytoplasma vervangen door het extern milieu ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 05:48:46 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee er staat niet dat dit in de cel komt, maar de ruimte tussen het membraan en de celwand. Hiertussen zal NaCl komen. Dit volgens hetzelfde principe als oefening 12 in dezelfde bundel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 03:53:09 -0500

Aantal keer gelezen: 52 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17