Stel je vraag
1

Wiskunde vraag 4 juli 2008 functieverloop

asked 2015-06-26 09:45:36 -0500

Sarah E gravatar image

image description

Kan iemand me deze uitwerking uitleggen? Of weten waar ik hierover meer info kan vinden? image description Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

in het algemeen kan je een functie definiëren en minimum/maximum toestanden daarvan berekenen door naar afgeleide te kijken. In het bovenstaande definiëren ze de verschilfunctie $t$ van de twee functies (je kan $t$ ook $V(x)$ noemen); ze nemen hiervan afgeleide & de tekening illustreert max of min

dr who ( 2015-06-26 09:51:00 -0500 )edit

Oke heel erg bedankt!

Sarah E ( 2015-06-28 02:51:38 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-06-29 15:58:55 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Je defifnieert een nieuwe functie t(x) die gelijk is aan het verschil tussen 1+x/2 en de benadering. Deze functie t(x) maximaliseer je op de gewone werkwijze : afgeleide berekenen. Er is echter geen nulpunt in het voorziene interval, wel is t'(x) >0 dus t(x) is een stijgende functie en bereikt max. aan de rechter intervalgrens

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-06-26 09:45:36 -0500

Aantal keer gelezen: 349 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '15