Stel je vraag
0

Chemie 2016-augustus vraag 12

asked 2017-07-02 07:58:18 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-02 09:26:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik weet niet goed hoe ik deze vraag moet oplossen. Moet ik de massa waterstofgas omzetten naar mol, dan een redoxreactie opstellen en daarna de mol zuurstofgas omzetten naar massa?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 09:23:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je start met de reactievergelijking te schrijven waarbij water ontbindt (door elektrolyse) in waterstofgas en zuurstofgas, en je brengt deze reactie in evenwicht. Je weet dat bij chemisch rekenen alles in mol gebeurt. Eens je weet hoeveel mol waterstofgas is geproduceerd dan vindt je ook het aantal mol zuurstofgas. Van dit aantal mol bereken je dan de massa. Algemeen: bij het oplossen van chemieopgaven kan het opstellen en uitbalanceren van een reactie heel wat bruikbare informatie geven!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het antwoord gevonden. Dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 09:25:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 07:58:18 -0500

Aantal keer gelezen: 225 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17