Stel je vraag
0

wiskunde 2.3.22

asked 2017-07-02 08:53:11 -0500

Marie.Vangilbergen gravatar image

hoe los je deze vraag op?

ik heb al de 2 punten ingevuld in de vgl van de cirkel zo krijg ik al 2 vergelijkingen maar hoe geraak je aan een 3de vergelijking?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 10:16:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt nog niets gedaan met de raaklijn.

De raaklijn staat loodrecht op de straal.

Kan je het nu afmaken?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 08:53:11 -0500

Aantal keer gelezen: 1,897 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17