Stel je vraag
0

Wiskunde oefening 3.2.1 D

asked 2017-07-02 08:55:07 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Bij deze oefening kom ik steeds uit dat x een element moet zijn van -oneindig tot -1. Maar het juiste antwoord is 1 tot +oneindig.

Als ik de bestaansvoorwaarden van de vierkantswortel opstelt, kom ik uit dat x een element moet zijn van -oneindig tot -1 of van 1 tot +oneindig. Maar als ik de kwadrateringsvoorwaarde voor -x opstel, wanneer ik de vierkantswortel wil wegwerken, kom ik uit dat x kleiner moet zijn dan 0.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 10:23:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

ln(x +(x²-1)^0.5) kan allen berekend worden als(x +(x²-1)^0.5 groter dan 0 is.

We kunnen (x +(x²-1)^0.5 ook schrijven als x + |x|(1-(1/x²)^0.5 en dit is alleen positief als x ook positief is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik had dat zo gedaan door x naar de andere kant te brengen waardoor ik - x kreeg om zo beide leden te kwadrateren en de vierkantswortel weg te krijgen. Maar dan had ik -x groter of gelijk aan 0 gesteld waardoor x kleiner werd dan 0. Maar het is dus best om het niet op die manier te doen.

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 11:00:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 08:55:07 -0500

Aantal keer gelezen: 335 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17