Stel je vraag
1

top van de parabool?

asked 2014-03-19 09:20:01 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:56:41 -0500

yannick gravatar image

We beschouwen de volgende vergelijking $$y = 2x^2 +4x +6$$ In welk punt ligt de top van deze parabool?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-04-03 07:10:03 -0500

Jef@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:57:23 -0500

yannick gravatar image

methode1: algemene tweedegraadsvergelijking y= ax^2+bx+c de x-coordinaat van de top ligt op -b/(2a) dus in dit voorbeeld op -4/(22)=-1 de y-coordinaat vinden we door de x-coordinaat in te vullen in de oorspronkelijke vergelijking: y = 2(-1)^2+4(-1)+6 = 4

methode2: afgeleide berekenen van de functie geeft: y'= 4x + 4 de x-coordinaat van de top vinden we door de afgeleide nul te stellen en op telossen naar x 0=4x +4 ==> x = -1

de y-coordinaat vinden we opnieuw door de x-coordinaat in te vullen in de oorspronkelijke vergelijking: y = 2(-1)^2+4(-1)+6 = 4

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:20:01 -0500

Aantal keer gelezen: 408 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15