Stel je vraag
1

Wiskunde: sinusfunctie en cosinusfunctie tot de 2e macht

asked 2015-06-27 13:06:30 -0500

Sarah E gravatar image

Wat verandert er als je een sinus- of cosinusfunctie neemt tot de 2e macht? Dit staat in het leerstofoverzicht bij het laatste puntje van meetkunde. Ik kan hierover geen info vinden. Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2015-06-29 15:52:42 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Als je een goniometrische vergelijking krijgt met sin of cos tot de 2de macht moet je die via de verdubbelingsformules omzetten in een eerste graadsvgl. in cos.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2015-06-27 13:06:30 -0500

Aantal keer gelezen: 3,790 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '15