Stel je vraag
0

Biologie bundel historische examenvragen 7-4

asked 2017-07-02 10:10:33 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Bij deze vraag staan er allemaal DNA primers gegeven en geen RNA primers want ze hebben allemaal een T. Maar ik dacht dat bij replicatie van DNA enkel RNA primers gebruikt konden worden omdat er in de celkern geen DNA primers te vinden zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 13:31:15 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het gaat hier om PCR, bij PCR worden vaker DNA primers gebruikt dan RNA primers door hun sterkere binding met het DNA.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah ja inderdaad dat klopt. Ik had niet gelezen dat het om PCR gaat. Dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 13:34:44 -0500 )edit
1

Graag gedaan :)

Martine@REBUS ( 2017-07-02 13:52:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 10:10:33 -0500

Aantal keer gelezen: 114 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17