Stel je vraag
1

Chemie Sterke zuren en basen

asked 2017-07-02 11:06:30 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

updated 2017-07-02 11:38:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zijn dit de belangrijkste sterke zuren en basen of ben ik er nog een paar vergeten?

Sterke zuren: HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, HClO3

Sterke basen: NaOH, Ba(OH)2, KOH, LiOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 11:09:49 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

C:\fakepath\IMG_0889.JPG Ik heb dit te onthouden lijstje voor de belangrijke zuren en basen

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is dan mekaar helpen. Proficiat!

Johan@REBUS ( 2017-07-02 11:27:41 -0500 )edit

Dank u wel Marie-France!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 12:31:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 11:06:30 -0500

Aantal keer gelezen: 730 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17