Stel je vraag
1

Wiskunde 2000 juli vraag 9

asked 2015-06-27 13:08:49 -0500

Sarah E gravatar image

image description

Betreffende deze oefening, moeten we in de uitwerking volgende integraal berekenen:

image description

Hoe bereken je deze? Want ik kom tijdens de uitwerking van deze intergraal op een negatief getal onder de wortel en dus zit ik vast. Ik weet niet wat ik verkeerd doe.

Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-06-29 16:03:37 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Gebruik sutstitutie u = x/3 +3

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat werkt! Bedankt!

Sarah E ( 2015-06-30 02:57:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-06-27 13:08:49 -0500

Aantal keer gelezen: 159 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '15