Stel je vraag
0

biologie celdeling

asked 2017-07-02 11:40:08 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

Over de celdeling Er zijn eigenlijk nog altijd wel wat dingetjes onduidelijk voor me Namelijk ten eerste : homologe chromosomenparen, wat zijn dit nu precies? spreekt men dan over dus een stel van 2 chromatiden die aan mekaar hangen via een centromeer en dan verdubbeld en dan heb je 2 homologe chromosomen? en van waar komen deze dan ? wat gebeurt er dan bij de 1ste en 2de meiotische deling precies wanneer deze uit mekaar gaan. Bij de eerste wijken de paren uiteen, 2 homologe chromosomen paren en van elk 1 naar 1 pool zodat er een gelijke verdeling is (als we de crossing over wegdenken) en dan bij de 2de meiotische deling, wat gebeurt er dan? Want bij vraag 45 in het de historische bundel hoofdstuk 4, is enkel de 2de uitspraak juist waarom de 4de niet?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-07-02 12:11:12 -0500

Adara gravatar image

Over de celdeling Er zijn eigenlijk nog altijd wel wat dingetjes onduidelijk voor me Namelijk ten eerste :

homologe chromosomenparen, wat zijn dit nu precies? - Homologe chromosomen paren zijn even lang en ze hebben hun centromeer op zelfde plaats, ze bevatten geen identieke informatie maar wel inf van dezelfde aard op overeenkomstige plaatsen op het chromosoom. En miss ook vermelden dat begrip chromosomenpaar verwijst altijd naar homologe chromosomen.

spreekt men dan over dus een stel van 2 chromatiden die aan mekaar hangen via een centromeer en dan verdubbeld en dan heb je 2 homologe chromosomen? en van waar komen deze dan ? - als je vb. een x tekent heb je een chromosoom met twee zusterchromatiden

wat gebeurt er dan bij de 1ste en 2de meiotische deling precies wanneer deze uit mekaar gaan. - meiose 1= reductiedeling hierbij homologe chromosmen gaan uit elkaar - meisose 2= zusterchromatiden splitsen en gaan elk naar een pool

Bij de eerste wijken de paren uiteen, 2 homologe chromosomen paren en van elk 1 naar 1 pool zodat er een gelijke verdeling is (als we de crossing over wegdenken) en dan bij de 2de meiotische deling, wat gebeurt er dan?

Want bij vraag 45 in het de historische bundel hoofdstuk 4, is enkel de 2de uitspraak juist waarom de 4de niet? - uitspraak 1 zegt het cytoplasma van de dochtercellen wordt ongelijk verdeeld- fout bij oogenese heb je ongelijke verdeling van het cytoplasma van eicelmoedercellen - uitspraak 2 is zeker juist - zusterchromatiden kunne crossing over ondergaan - tijdens mei1 , tijdens profase 1 dus, kunnen twee niet zusterchromatiden van een homologe chromosoom op sommige plaatsen over elkaar liggen, chiasma, en ter hoogte van die chiama kunnen stukjes chromatiden afbreken en dat de NIET zusterchromatiden de stukjes met elkaar uitwisselen..dat is crossingover. - Tijdens meisoe 2 heb je geen homologe chromosmen meer...

Voilaa!

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-07-02 13:20:29 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Zalig geantwoord :) super!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 11:40:08 -0500

Aantal keer gelezen: 442 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17