Stel je vraag
0

Fysica 2016 vraag 1 juli

asked 2017-07-02 13:56:32 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-07-02 14:10:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap deze niet zo goed. Na hoeveel tijd hebben ze dezelfde afstand afgelegd. Als het met de opp onder de grafiek zou doen, dan zou je de driehoek moet berekenen ? Het antwoord is D) 100s Iemand die me hiermee kan helpen. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 14:07:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je ziet een v-t grafiek. Daar kan je de versnelling uit halen (rico van de rechte) en de beginsnelheid. Je ziet dat de ene wagen vertrekt vanuit rust en versnelt. De andere heeft een beginsnelheid en een negatieve versnelling.

Stel dan de x (afstand) aan elkaar gelijk.

Als je de oppervlakken wil vergelijken is dat nogal moeilijk.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik volg uw uitleg, maar wat ik raar vind is de waarde voor y-as, neem ik y2= 50/3 ? Is dat niet een beetje raar?

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-02 14:25:37 -0500 )edit

Ik heb de indruk dat we hier over een andere vraag praten. De vraag van juli 2016 is eigenlijk hoe ver de beide wagens zijn op het ogenblik dat de snelheden gelijk zijn. De snelheden zijn gelijk na 50 seconden. Daarvoor kan je wel de oppervlakte onder de grafiek gebruiken.

Myriam@REBUS ( 2017-07-02 14:39:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 13:56:32 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17