Stel je vraag
0

Chemie : 2016-17 : Vraag 4-39

asked 2017-07-03 09:38:12 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2017-07-04 07:29:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is de juiste oplossingswijze voor deze vraag?image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-03 12:15:24 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Myriam's redenering is juist. Het is evenwel zo dat bij tmperatuurdaling er in het volume van dat vat meer mol kan.

Je hebt de beginsituatie: in eerste vat A en in tweede vat B telkens 1 mol gas, bij temperatuur T=293K en druk P. Je dient een antwoord te vinden op hoeveel mol gas er tussen de vaten wisselt, en, over in welke richting dit gaat wanneer de temperatuur van vat A wordt verlaagd tot 273K en deze van vat B blijt op 293K.

Bij deze temperatuursdaling blijven het volume alsook de druk ongewijzigd. Wel zal je bij een lagere temperatuur meer mol in hetzelfde volume hebben. Dus in vat A komt er x mol bij. Voor deze toename zal er evenveel mol, dus x mol, uit vat B verdwijnen. Je past de algemene gaswet toe op de situatie in vat A (p1.V1)/(n1.T1) =R, en voor de situatie in vat B het je (p2.V2)/(n2.T2) =R.
Je stelt deze situaties aan mekaar gelijk en krijgt dat (n1.T1) =R=(n2.T2). Je brengt hierin het respectievelijk aantal mol bij de gewijzigde situatie en rekent uit. (1+x).273 = (1-x).293.

Voor x bekom je 0.035 mol. En deze gaat van B naar A, naar de zijde op de lagere temperatuur. Het antwoord is aldus <c>.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-03 10:09:24 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Alleen het antwoord of ook de methode? Wij hadden deze in de les gemaakt en hadden C als juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik weet niet hoe ik hierop een foto moet uploaden, heb het vaak geprobeerd, altijd is het bestand te groot..

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 10:14:51 -0500 )edit

Je moet daar situatie A gelijkstellen aan situatie B , formule n*T , voor A neem (n-X) omdat je daar de T verlaagt gaat ook aantal mol verlagen. en voor B neem je ( 1+X) en dan uitwerken, je bekomt voor x=0,035

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 10:18:58 -0500 )edit

In het vat op 273K komt er x mol bij en in het vat B verdwijnt er x mol. dat is de enige opmerking. De redenering is verder juist

Johan@REBUS ( 2017-07-03 12:17:01 -0500 )edit

Ja inderdaad met T bedoelde ik ook Temperatuur,

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 12:36:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 09:38:12 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17