Stel je vraag
0

11.3.12 Fysica

asked 2017-07-03 11:25:28 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoe kom je daar op 24% . Als je berekent dat Vsabrina = 0,0475. Iemand die mij kan helpen, alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-03 11:32:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zo heb ik het opgelost: C:\fakepath\fysica 11.3.12.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 11:25:28 -0500

Aantal keer gelezen: 363 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17