Stel je vraag
0

Reactiesnelheidsvergelijking

asked 2017-07-03 11:48:22 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-03 12:14:09 -0500

Hoe bepaal je de reactiesnelheidsvergelijking wanneer je bijvoorbeeld gegeven hebt dat de snelheid 6 keer groter wordt wanneer de concentratie van een reagens 3 keer groter wordt?

En hoe ziet die eruit als er gegeven is dat dit reagens 3 keer kleiner wordt?

En hoe doe je dat als die afhankelijk is van 2 reagentia? Bijvoorbeeld bij deze reactie: A + B → C + D

Er is gegeven dat de snelheid 6 keer groter wordt wanneer de concentratie van A 3 keer groter wordt en de concentratie van B 2 keer kleiner wordt (ik heb die getallen zomaar verzonnen dus ik weet niet of dit berekenbaar is, maar als iemand betere getallen heeft is dat natuurlijk des te beter).

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-07-03 12:54:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De getallen die je gebruikt zijn niet logisch om tot een samenhangende vraag te komen.

Vraag 6.15 is hier wel een goed voorbeeld van.

Zie oplossingsmethodiek door te zoeken op 'chemie vraag 6-15 (p 75)' op het forum.

Succes !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Enorm bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 13:00:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 11:48:22 -0500

Aantal keer gelezen: 468 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17