Stel je vraag
0

Tat-ex 2017-juli - Laatste tips tegen de "stress"

asked 2017-07-03 12:34:14 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-07-04 07:33:46 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is morgen zover, ik zou graag nog willen weten. Wat gaan jullie doen om jullie niet stressig te voelen? Alle tips zijn welkom!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Waar ik aan denk (en wat mij helpt): het is niet alles of niets, je hebt in augustus nog een kans, dus ruim tijd om het examen voor te bereiden als je morgen niet slaagt! Veel succes nog morgen.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 12:38:51 -0500 )edit
1

Veel succes voor morgen. We zouden jullie liever niet terugzien, want dat wil zeggen dat je wellicht geslaagd bent. Hoewel, als het niet lukt zullen we er in juli - augustus weer alles aan doen om jullie er door te halen. Jullie verdienen dat!

Myriam@REBUS ( 2017-07-03 12:46:29 -0500 )edit

Inderdaad, want ik denk juist wel altijd zo morgen moet ik het halen alsof dat er geen tweede kans is. Maar zo leg ik meer druk op mezelf.. Ik zou niet zo moeten denken!

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 13:16:04 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-07-03 14:18:10 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Rust voldoende, neem voldoende eten een drinken mee en denk logisch na! Veel succes allemaal!!!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 12:34:14 -0500

Aantal keer gelezen: 377 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17