Stel je vraag
0

Wiskunde oppervlakte

asked 2017-07-14 14:50:08 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-15 10:44:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen met het volgende: De functie f wordt gegeven door het functievoorschrift f(x)=x+2cosx. Noem a de kleinste positieve waarde waarin f een Lokaal maximum bereikt. Noem b de kleinste positieve waarde waarvoor het punt(b,f(b)) een buigpunt is van f. Bepaal de oppervlakte tussen de grafiek van f, de x-as en de verticale rechten met vgl. x=a en x=b
pi^(2)/6+1 B pi^2/8+1 C pi^2/9+1 D pi^2/12+1

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-14 15:07:46 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ok ik Zal eens proberen danku!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-14 14:59:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Begin met de eerste en tweede afgeleide te bepalen. Dan kan je het lokaal maximum en buigpunt bepalen.

Eens de grenzen bepaald: integreren.

Probeer het ook eens te tekenen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-14 14:50:08 -0500

Aantal keer gelezen: 2,702 keer

Laatst gewijzigd: Jul 14 '17