Stel je vraag
0

Wiskunde stelsels

asked 2017-07-14 14:56:06 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-15 10:45:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen met deze vraag: Als c een reeele cte is dan heeft het stelsel x-y=3 cx +y=4 een oplossing (x,y) met x>0 en y>0 als en slechts als : A c>4/3 B -1<c&lt;4 3="" c="" 0<c&lt;4="" 3="" d="" c="">-1

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-21 06:19:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\examenvraag stelsel.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Danku wel voor de duidelijke uitleg!!!

Houda.Kassou ( 2017-07-21 11:47:07 -0500 )edit
0

answered 2017-07-14 15:01:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is een vraag die letterlijk ook gesteld is in 2016. Je zou dit bij de historische vragen kunnen terugvinden.

Het stelsel oplossen is niet moeilijk. Als je de oplossing hebt, maak een tekenonderzoek van x en y, dan ben je zeker van de grenzen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-14 14:56:06 -0500

Aantal keer gelezen: 398 keer

Laatst gewijzigd: Jul 21 '17