Stel je vraag
0

Chemie 1997-juli - reactiesnelheid

asked 2015-07-02 05:32:13 -0500

Sarah E gravatar image

updated 2017-09-05 13:48:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

De eenheid van de reactiesnelheid is toch mol/(L.s) dus mol/(dm^3 . s)? Is dit een fout in de opgave?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2015-07-02 08:19:04 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De eenheid van de reactiesnelheid is toch mol/(L.s) dus mol/(dm^3 . s)? Is dit een fout in de opgave?

Neen. 1 kubieke decimeter is een duizendste van een kubieke meter. Het betreft hier dus o.m. inzicht naar de omzettingen enerzijds in de relatie liter /kubieke decimeter en anderzijds de dimensie binnen de kubieke volume eenheid.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-02 05:32:13 -0500

Aantal keer gelezen: 931 keer

Laatst gewijzigd: Sep 05 '17