Stel je vraag
0

Fysica temperatuur

asked 2017-07-15 04:49:28 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-15 10:42:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Weet iemand hoe je volgende vraag kunt oplossen aub? Het volume VA van de hoeveelheid ideaal gas bij een temperatuur TA en druk PA neemt bij constante druk toe van VA tot VB bij een temperatuur TB. Vervolgens wordt de druk op het gas bij constant volume verlaagd tot PC= PA/4 door een verandering van de temperatuur. De eindtemperatuur is TC=TA. Waar is VA dan aan gelijk? A VA=VB/2 B VA=2VB C VA=VB/4 D VA=VB

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-15 08:31:53 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Je kon de laatste berekening ook zo doen: image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-15 08:24:35 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Kun je hieraan uit?

image description

Sorry dat de foto gedraaid is, maar ik kan even niet op mijn pc. Hopelijk is het duidelijk. Zeg maar als er onduidelijkheden zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-15 04:49:28 -0500

Aantal keer gelezen: 364 keer

Laatst gewijzigd: Jul 15 '17