Stel je vraag
1

Biologie Mitochondriaal DNA

asked 2017-07-15 12:35:56 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-15 12:53:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Weet iemand wat wat het juiste antwoord is aub? Mitichondriaal DNA wordt vaak gebruikt in evolutionaire studies omdat: A het een kopie bevat van het X-chromsoom B het niet bij dieren voorkomt C het meestal doorgegeven wordt via de moeder D het een kopie bevat van het Y- chromosoom

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-15 12:53:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Mitochondriaal DNA wordt doorgegeven via de moeder.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Correct ;)

Martine@REBUS ( 2017-07-16 08:52:56 -0500 )edit
0

answered 2017-07-15 13:45:22 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ah ok ik twijfelde omdat er stond "meestal" En niet altijd of zo Bedankt om te antwoorden!!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar de andere 3 mogelijkheden zijn toch duidelijk fout.

Myriam@REBUS ( 2017-07-15 13:59:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-15 12:35:56 -0500

Aantal keer gelezen: 408 keer

Laatst gewijzigd: Jul 15 '17