Stel je vraag
1

buigpunt van functie

asked 2014-03-19 09:24:21 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:52:41 -0500

yannick gravatar image

We beschouwen de vergelijking van een rationale functie:
$$y=\frac{x^2}{(x-1)^2}$$ Zoek de coördinaten van het buigpunt van deze functie.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-03-30 07:28:44 -0500

Jonas@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:52:59 -0500

yannick gravatar image

Voor buigpunt moet 2e afgeleide gelijk zijn aan 0:

Eerste afgeleide: =[2x(x-1)^2-x^22(x-1)]/(x-1)^4 =-2x/(x-1)^3

Tweede afgeleide: =[-2(x-1)^3+6x(x-1)^2]/(x-1)^6 =(4x+2)/(x-1)^4

Gelijkstellen aan 0: (4x+2)/(x-1)^4 = 0 => (4x+2)=0

=> x=-2/4=-1/2; (invullen in vgl) y=1/9

Coordinaat: (-1/2;1/9)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:24:21 -0500

Aantal keer gelezen: 572 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15