Stel je vraag
1

Elektrostatica_Elektrisch veld

asked 2015-07-03 18:51:44 -0500

Asma Benkheil gravatar image

Een lading Q wordt op positie x=4.0 m op de x-as geplaatst. Een tweede lading q wordt in de oorsprong geplaatst. Als Q=75 nC en q=-8nC, wat is dan de grootte van het elektrisch veld op de y-as op y=3.0m?

Antwoord: 23 N/C

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-07-04 04:05:42 -0500

updated 2015-07-04 04:09:12 -0500

De 3 punten liggen op de hoeken van een rechthoekige driehoek, punt Q ligt op 5m van het punt (0,3) (5²=3²+4²)

$|E_Q| = k Q/r^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 75 \cdot 10^{-9}/5^² = 27 N/C$ en de vector wijst naar linksboven (afstoten tov positieve testlading)

$|E_q| = k q/r^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}/3^² = 8 N/C$ en de vector wijst naar beneden (aantrekken tov positieve testlading)

Dan de 2 vectoren nog optellen:

$|E_{tot,x}| = -27 \cdot \cos(\alpha) = 27 \cdot 4/5 =-108/5$ met $\alpha$ de hoek rechtsonder in de driehoek

$|E_{tot,y}| = 27 \cdot \cos(\beta)-8 = 27 \cdot 3/5 -8 =41/5$ met $\beta$ de hoek linksboven in de driehoek

$|E_{tot}|=\sqrt{E_{tot,x}^2+E_{tot,y}^2}= \sqrt{(108^2+41^2)/25}=\sqrt{13345/25}=23.1 N/C$

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Helemaal duidelijk! Dank jullie wel.

Asma Benkheil ( 2015-07-04 09:29:02 -0500 )edit
1

answered 2015-07-04 04:02:50 -0500

Jef@REBUS gravatar image

Om het eleketrische veld te vinden moeten we de componenten vectorieel optellen. Het veld bestaat uit een x-component en een y-component. Deze bepalen we als volgt:

Bereken de x-component van elk veld en tel deze op, bereken de y component van elk veld en tel deze op

de lading Q heeft een resulterend vel in x en y richting, de lading q heeft een resulterend veld in de y -richting

Grootte van het elektrische veld van Q: E=kQ/r ==> E_Q = k7510^-9/5 (de afstand van Q (4,0) tot (0,3) is 5 meter bepaal de component in de x richting: E_Qx = E_Qsin(alfa) met alfa de hoek tussen de y-as en de resultante van E_Q sin(alfa) = 4/5 ==> E_Qx = 4/5*E_Q

bepaal de component in de y -richting: E_Qy= E_Qcos(alfa) = E_Q3/5

dan zoeken we de y-component van E_q. E_q heeft alleen een y-component dus E_qy = kq/r = k-8*10^-9/3

E_totx = E_Qx E_toty = E_Qy + E_q (let er op dat E_q negatief is.)

de grootte van E_tot = wortel(E_totx^2+E_toty^2)

lukt het nu wel?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-03 18:51:44 -0500

Aantal keer gelezen: 286 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '15