Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4-32

asked 2017-07-17 11:56:36 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-09-03 14:12:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb deze vraag opgelost door het aantal mol van glycerol van in 50ml te zoeken en die te delen door 0,250l ik kom 2,82mol/l uit. Is mijn methode juist? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-17 14:59:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-07-17 15:00:20 -0500

Je gevonden concentratie is correct. Je hebt wellicht bij de uitwerking de juiste stappen genomen. Hoewel de mogelijke antwoorden geen 2.8M vermelden is het aan te duiden antwoord 2.7 M. Dus B

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Johan.

Adara ( 2017-07-17 15:01:11 -0500 )edit
2

het niet volledig corresponderen van het gevonden resultaat met één van de gegeven antwoordmogelijkheden kan ook op het examen voorkomen. Indien de mogelijkheden voldoende ver uit elkaar liggen is een keuze evenwel mogelijk, zoals hier. (is TAT-ex-vraag van 2009)

Johan@REBUS ( 2017-07-17 15:18:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-17 11:56:36 -0500

Aantal keer gelezen: 209 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17