Stel je vraag
1

Chemie: kookpunt

asked 2015-07-04 03:38:11 -0500

Céline.Wessa gravatar image

updated 2017-06-28 08:10:35 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Wat is precies het verband tussen de keten van organische stoffen en hun kookpunt? Ik heb ergens gelezen dat vertakte ketens een lager kookpunt hebben, maar dat is niet voldoende om de vraag te kunnen oplossen. image description

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kookpunt heeft te maken met de intermoleculaire (NIET intramoleculair) krachten. Tussen alkaanmoleculen bijvoorbeeld heb je Van der Waalskrachten. Deze zijn de zwakste intermol. krachten en gemakkelijk breekbaar (dus laag kookpunt). Polairdere intermol. krachten en/of waterstofbruggen verhogen Tkook

Kim.Vu@REBUS ( 2015-07-04 05:31:11 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 09:49:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zo verregaand zal de TAT-ex-vraagstelling niet gaan. Belangrijk is te weten dat met toenemende massa (= aantal C's) de Kpt binnen een stofklasse toenemen. Verschillen tussen de stoflassen zijn er omwille van intermolek. KK. - KWS en ethers zijn relatief vluchtig, dwz laag Kpt. - Halogeenverbindingen, aldehyden, ketonen en esters hebben +/- gelijke Kptn voor zelfde aantal C's. - Alcoholen en carbonzuren hebben hoge Kptn omwille van H-bruggen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor uw hulp. Het kookpunt van een alkeen is lager dan dat van een alkaan met hetzelfde aantal C's omdat dat alkaan meer H's bevat? Is dit juist? Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-01 06:07:54 -0500 )edit
1

answered 2015-07-04 11:11:12 -0500

Randy@REBUS gravatar image

De kleuren komen slecht overeen, maar in elk geval geldt dat voor een zelfde moleculair gewicht het kookpunt toeneemt in de volgorde alcohol < carbonzuur < amide. Al deze verbindingen kunnen namelijk waterstofbruggen vormen, maar terwijl alcoholen maar één enkele donor en acceptor hebben (de H en de O van de -OH groep, respectievelijk), hebben carbonzuren en amiden beiden een extra donor (de O van >C=O groep), en (primaire) amiden bovendien nog een extra donor (twee H's i.pv. één op de -NH2 groep). Bovendien is door het mesomeer elektronenzuigend effect van de >C=O groep er een partiëel positieve lading op de -OH van het carbonzuur, en meer nog op de -NH2 van het amide, welke de eraan gebonden H's elektronenarmer maakt, en de H-bruggen die ze vormen nog sterker; omgekeerd is -NH2 een sterkere elektronenduwer dan -OH, zodat de O in de >C=O groep elektronenrijker (en dus een betere H-brug acceptor) is in het amide dan in het carbonzuur.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-28 08:08:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Wordt er op het TAT verwacht dat we ook zo kunnen redeneren? Alvast bedankt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-04 03:38:11 -0500

Aantal keer gelezen: 9,059 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17