Stel je vraag
1

redoxreactie

asked 2015-07-04 07:44:16 -0500

Amine.Aznay gravatar image

Ni2+/Ni: -0,25 V O2/H2O: +1,23 V Ik snap niet waarom je bij de reactievergelijking 2Ni hebt. OG van zuurstof is 0, die van water is -2 of moet je die -2 vermenigvuldigen met 2 omdat je 2 H2O hebt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-07-04 09:38:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2015-07-04 09:39:13 -0500

Beste Amine,

Je geeft het antwoord correct.

Bij een redoxreactie moet je ervoor zorgen dat de elektronenbalans in evenwicht is.

Ni --> Ni2+ (oxidatie): Uitwisseling van 2 elektronen

02 --> 2 H2O: (reductie): UItwisseling van 2 elektronen per zuurstof atoom = 2 zuurstofatomen x2 elektronen = 4 elektronen.

Om de elektronenbalans in evenwicht te brengen moet de halfreactie van Ni --> Ni2+ met 2 worden vermenigvuldigd.

Groeten Koen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-04 07:44:16 -0500

Aantal keer gelezen: 796 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '15