Stel je vraag
1

zuur/base: buffer

asked 2015-07-04 08:37:01 -0500

Amine.Aznay gravatar image

updated 2017-06-30 07:09:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Kan iemand me uitleggen hoe je dit oplost aub. Dit is een vraag van 2014

Men wil een buffer maken met NH3 en HCl.
pKA(HCl)= -7 pKB(NH3)= 4,8

Wat zou een goede buffer kunnen zijn?

100 mL 0,1 M NH3 en 50 mL 0,1 M HCl

100 mL 0,1 M NH3 en 100 mL 0,1 M HCl

<c> 50 mL 0,1 M NH3 en 100 mL 0,1 M HCl

<d> Geen van de bovenstaande want met een sterk zuur zoals HCl wordt geen buffer gevormd.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-07-04 09:17:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2015-07-05 06:39:42 -0500

Beste Amine,

Voor elk van de mogelijkheden moet je nagaan welke stoffen er gevormd worden wanneer je NH3 en HCl met elkaar laat reageren in de hoeveelheden zoals aangegeven.

Je schrijft eerst de reactievergelijking:

NH3 + HCl --> NH4CL

Daarna ga je de gegevens omzetten naar aantal mol

vb. 100 mL 0,1 M NH3 = 0,01 mol NH3 en 100 mL 0,1 M HCl = 0,01 mol HCl

Deze gegevens vul je in de reactievergelijking in.

          NH3           HCl       -->     NH4Cl

In dit geval blijft er op het einde van de reactie enkel NH4Cl over = een zout van het geconjugeerd zuur van de zwakke base NH3. Dit is geen buffer.

vb. 100 ml 0,1 M NH3 = 0,01 mol NH3 en 50 ml 0,1 M HCl = 0,05 mol HCL

Deze gegevens vul je in de reactievergelijking in.

          NH3           HCl       -->     NH4Cl

In dit geval blijft er op het einde van de reactie NH3 = 0,05 mol = zwakke base over en NH4Cl = 0,05 mol over = een zout van het geconjugeerd zuur van de zwakke base NH3. Wanneer je een zwakke base + het zout van het geconjugeerd zuur van de zwakke base in de oplossing aanwezig hebt, heb je in dit geval een basische buffer. Dit is dus de juiste oplossing.

Groeten Koen

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-17 15:22:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als het gaat over buffers dan heeft men het over de oplossing waarin de stoffen aanwezig zijn: bufferoplossing. Afhankelijk of het een zure dan wel een basische buffer betreft dienen twee componenten in de oplossing aanwezig te zijn; ofwel een zwak zuur en het oplosbare zout hiervan, of, een zwakke base en zijn oplosbaar zout. Dus voor elk van de combinaties dien je na te gaan of in de oplossing (dus na het samenvoegen van de resp. oplossingen en mogelijke reactie) er in de bekomen oplossing aan deze voorwaarden voldaan is. Zoja, dan heb je een bufferoplossing. Hier gaat het om een basische buffer met NH3 als zwakke base en NH4Cl als het zout ervan. Gezien je dient na te gaan welke de stoffen (dus reactieproducten) in de bekomen oplossing zijn is D niet van toepassing. HCl is enekel een reagens.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-04 08:37:01 -0500

Aantal keer gelezen: 4,679 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '17