Stel je vraag
1

Moet ik substitutie of partiële integratie toepassen?

asked 2014-03-19 09:26:17 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:48:55 -0500

yannick gravatar image

Bereken de volgende bepaalde integraal:
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) \ dx$$

Moet ik substitutie of partiële integratie toepassen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-03-28 12:30:23 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:49:06 -0500

yannick gravatar image

partiële integratie

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:26:17 -0500

Aantal keer gelezen: 603 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15