Stel je vraag
1

Joule-effect en warmteproductie

asked 2015-07-05 10:29:49 -0500

Sofie.Lamens gravatar image

Bij oefening 5.4.6 moeten we de tijd berekenen hoelang een boiler van 50 liter erover doet om zijn water op te warmen van 10 graden naar 45 graden. Waarom kan ik de wet van Joule (Dw = IUdt) niet gelijkstellen aan de formule van Qw?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2015-07-05 11:04:06 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-07-05 11:05:23 -0500

Ja dat kan u. Q berekent u met Q=cxmxdelta T en dit is gelijk aan P* delta t; daaruit haalt u delta t.

P is gegeven en dus is het niet nodig I*U te gebruiken !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-05 10:29:49 -0500

Aantal keer gelezen: 554 keer

Laatst gewijzigd: Jul 05 '15