Stel je vraag
0

fysica, 3.1.2.

asked 2017-07-24 05:38:32 -0500

Adara gravatar image

Hoe vind ik resulterende kracht op het systeem? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-24 15:04:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er trekt een kracht links van het wieltje, en rechts van het wieltje een andere kracht. Het verschil tussen de twee geeft de resulterende kracht.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-24 05:38:32 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jul 24 '17