Stel je vraag
1

optica - zichtbaarheid

asked 2015-08-07 07:58:49 -0500

YuDi gravatar image

Beste,

DIt jaar werd er op het examen een vraag gesteld ivm de zichtbaarheid van een voorwerp. Wanneer is een voorwerp zichtbaar?

( Ik dacht dat alle virtuele voorwerpen onzichtbaar waren)

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2015-08-17 08:03:30 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Neen, virtueel is niet identiek met onzichtbaar; men kan een virtueel beeld zichtbaar maken via een scherm waarop het beeld gevormd wordt en naar dat scherm kan men kijken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-07 07:58:49 -0500

Aantal keer gelezen: 332 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '15