Stel je vraag
1

Chemisch rekenen oef 4-56

asked 2015-08-07 15:13:43 -0500

Nikol gravatar image

Een fles wordt gevuld met waterstofsulfide gas H2S en afgesloten bij een bepaalde temperatuur en druk die constant worden gehouden. De fles bevat dan 3 g H2S. Men vult nu dezelfde fles met ammoniak (NH3) en dit onder dezelfde omstandigheden van druk en temperatuur. Hoeveel gram NH3 gas bevindt zich dan in een fles?

A. 2 B. 1,5 C.1 D.0,5

Ik ben er van uit gegaan dat vermits u omstandigheden gelijk zijn, ook het aantal mol H2S gelijk is aan het aantal mol ammoniak (n= V.p/ R.T). En dan kom ik uit op antwoord B, maar het juiste is antwoord A.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2015-08-16 15:11:17 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Nikol,

Jouw redenering is correct. Wanneer de omstandigheden van volume, druk en temperatuur identiek zijn zal de fles hetzelfde aantal mol gas bevatten of dit nu H2S, NH3 of een ander gas is. De fles bevat 0,088 mol H2S gas en zal dus ook 0,088 mol NH3 gas bevatten hetgeen overeenkomt met 1,5 gram NH3 gas. Antwoord B is dus wel degelijk het juiste antwoord.

Veel succes !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2015-08-07 15:13:43 -0500

Aantal keer gelezen: 362 keer

Laatst gewijzigd: Aug 16 '15