Stel je vraag
1

schrappen in de ideale gaswet

asked 2015-08-14 09:15:50 -0500

Marie.Verhauwaert gravatar image

updated 2015-08-14 09:17:19 -0500

yannick gravatar image

Hoe weet je of je druk gelijk blijft in een vraagstuk (opdat je dan zou kunnen schrappen in de ideale gaswet)? Bijvoorbeeld een oefening van 2008, juli, vraag 5

Twee identieke afgesloten kamers zijn met elkaar verbonden via een openstaande deur. De temperatuur is in beide kamers verschillend. Welke kamer heeft bevat de grootste massa lucht?

(A) De kamer met hoogste temperatuur

(B) De kamer met de laagste temperatuur

(C) Je kan het niet weten omdat er geen informatie is over de druk

(D) Allebei even veel want hun volume is even groot

(antwoord is hier B)

Blijft hier je druk nu gelijk of niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2015-08-17 07:59:51 -0500

Romain@REBUS gravatar image

De deur tussen beide kamers is open dus pL = pR <=> nL RTl/Vl = nRRTR/VR maar de volumes van de kamers zijn gelijk, dus nL * Tl = nR*TR. Dus de kamer met de hoogste temperatuur zal het minst mol lucht bevatten. Romain

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2015-08-14 09:15:50 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '15