Stel je vraag
0

Fysica open en gesloten schakeling

asked 2017-08-01 04:17:50 -0500

Houda.Kassou gravatar image

C:\fakepath\IMG_0713.JPG

Ik heb op papier neergeschreven wat ik niet begrepen heb. Zou iemand het willen uitleggen aub?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-01 14:31:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens of het nu lukt. C:\fakepath\elektrische circuit 2.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-01 04:17:50 -0500

Aantal keer gelezen: 362 keer

Laatst gewijzigd: Aug 01 '17