Stel je vraag
0

Fysica elektrisch circuit

asked 2017-08-01 04:51:48 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Hoe weet je eigenlijk hoe en waar je moet beginnen bij een schakeling van deze soortC:\fakepath\IMG_0714.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-01 14:22:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Markeren van de leidingen met dezelfde potentiaal. Dan kijk je welke in parallel staan, welke in serie. Dan bereken je het hele systeem. C:\fakepath\elektrische circuit.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-01 04:51:48 -0500

Aantal keer gelezen: 608 keer

Laatst gewijzigd: Aug 01 '17