Stel je vraag
0

Wiskunde 3.8

asked 2017-08-03 08:15:15 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

image description

Ben ik hier juist aan begonnen? Ik denk dat ik het niet zo goed snap.. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-03 15:45:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ja, dit is correct. Verder uitwerken: de 2 termen in de noemer allebei op gelijke noemer zetten en vereenvoudigen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-03 08:15:15 -0500

Aantal keer gelezen: 116 keer

Laatst gewijzigd: Aug 03 '17