Stel je vraag
0

Fysica 2011 vraag 6

asked 2017-08-05 12:20:56 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

image description

Zou iemand mij deze oefening kunnen uitleggen alstublieft? Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-05 14:13:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Twee geleiders met stroom in dezelfde richting trekken elkaar aan. Dus kan het alleen C of D zijn. Als je kijkt naar de formules (de afleidingen staan ook in de cursus) zie je dat de krachten qua grootte aan elkaar gelijk zijn. Dus kan het alleen D zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-05 12:20:56 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Aug 05 '17