Stel je vraag
0

Chemie 10-07

asked 2017-08-05 13:33:35 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-08-07 12:41:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een heteroatoom is in de organische chemie een atoom, anders dan koolstof of waterstof, dat in de structuur een plaats inneemt waar zich ook een C-atoom kan bevinden. Veel voorkomende heteroatomen zijn stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel. Ik heb dus voor deze oefening de atomen F,O en N aangeduid, maar ik zou volgens de oplossing 4 atomen moeten hebben. Ziet iemand het 4de atoom? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-05 14:41:20 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

De tweede O bij OH, alsjeblieft!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ja die had ik aangeduid maar ik dacht dat het fout was en durfde het daarom niet te zeggen. Tenminste weet ik dat ik het wel snapte, bedankt voor de bevestiging dus!!!

Houda.Kassou ( 2017-08-05 19:25:28 -0500 )edit
0

answered 2017-08-05 14:53:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het is belangrijk om de vraag goed te lezen.

De vraagstelling kan zijn:

1) Hoeveel verschillende heteroatomen zijn er terug te vinden in deze molecule?

Dan is het antwoord 3

2) Hoeveel heteroatomen zijn er terug te vinden in deze molecule?

Dan is het antwoord 4
edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-05 13:33:35 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: Aug 05 '17